Tên đơn vị Phao BH BH bờ(Cột) BH cầu
SL % SL % SL %
Sở GTVT Hải Phòng 12
100% 1
100% 0
NaN%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 1 190
100% 1,029
100% 167
100%
CTCPQL ĐS số 2 72
100% 600
98.20% 110
100%
CTCPQL ĐS số 3 58
100% 363
100% 0
--
CTCPQL BT ĐTNĐ số 4 89
100% 682
98.98% 162
82.65%
CTCPQL ĐS số 5 72
100% 1,006
100% 344
100%
CTCPQL ĐS số 6 146
100% 335
100% 52
100%
Tên đơn vị Phao BH BH bờ(Cột) BH cầu
SL % SL % SL %
CTCPQL BT ĐTNĐ số 7 66
100% 615
100% 120
100%
CTCPQL ĐS số 8 121
100% 604
100% 154
100%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 9 82
100% 431
68.09% 49
59.76%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 10 343
100% 424
99.07% 178
83.18%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 11 200
100% 679
100% 564
100%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 12 295
100% 744
100% 257
100%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 13 300
100% 1,219
100% 611
100%
Tên đơn vị Phao BH BH bờ(Cột) BH cầu
SL % SL % SL %
CTCPQL BT ĐTNĐ số 14 194
100% 830
100% 188
100%
CTCPQL BT ĐTNĐ số 15 282
100% 871
100% 516
100%
Khu Quản lý ĐTNĐ 68
100% 101
47.42% 0
--
Công ty TNHH Châu Phát 0
NaN% 0
NaN% 0
NaN%
Tổng số (16,596) 2,590 10,534 3,472